Home » O szkole »

 
 

Statut szkoły

 

 

 

STATUT
SZKOŁY MUZYCZNEJ

I STOPNIA W DYNOWIE

 

I Przepisy ogólne

§1

 1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie, zwana dalej Szkołą, jest publiczną szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego.
 2. Siedziba Szkoły znajduje się w Dynowie adres:  Szkolna 11, 36-065  Dynów.
 3. Szkoła używa nazwy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie.
 4. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach używa się nazwy w pełnym brzmieniu według wzoru: Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie.
 5. Szkoła nie posiada imienia, a ewentualnego nadania może dokonać organ prowadzący, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 6. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Dynów.
 7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
 8. Strona internetowa szkoły : szkolamuzyczna.dynow.pl
 9. Szkoła posiada swoje logo , przedstawiające czarnego byka z klawiaturą na ciele, luźno nawiązujące do herbu Miasta Dynów, pod nim napis Szkoła Muzyczna I st. w Dynowie.

2. Cele i zadania szkoły
§2

 

 1. Szkoła realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.   z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy z uwzględnieniem programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły , dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.
 2. Szkoła udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach.
 3. Korzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest nieodpłatne i dobrowolne.
 4. Porady i konsultacje dla uczniów, oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców prowadzą nauczyciele i zaproszeni specjaliści.
 5. Uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji proponowana jest pomoc w formie dofinansowania wycieczek, udzielania wsparcia psychologicznego, kierowania do odpowiednich instytucji.

 

§3

 Zadaniem Szkoły jest:

 1. Rozbudzenie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych;
 2. Umuzykalnienie oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki;
 3. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia;
 4. Wychowanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury.

§4

Szkoła realizuje zadania, o których mowa w § 3 Statutu poprzez:

 

 1. Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, teoretycznych lekcji zbiorowych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
 2. Udział uczniów i nauczycieli w konkursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach i koncertach, konkursach i przeglądach;
 3. Współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej w zakresie organizacji koncertów, konkursów oraz innych imprez i projektów artystycznych;
 4. Dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów.

 

III. Organy szkoły

§5

 1. Organami Szkoły są:

1)  Dyrektor Szkoły;

2)  Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

 


Dyrektor szkoły
§6

 

 1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dyrektor Szkoły w szczególności:

1)      kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje Szkołę na zewnątrz;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju;

4)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

7)      organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

8)      realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli;

9)      współdziała ze szkołami wyższego stopnia w organizacji praktyk pedagogicznych;

10)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

11)  zapewnia właściwą organizację pracy Szkoły,

12)  organizuje współpracę z rodzicami i środowiskiem;

13)   jako kierownik zakładu pracy zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

14)  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami Szkoły.
 2. 1) Stanowisko Wicedyrektora może być utworzone w szkole, w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych. wychowawczych i opiekuńczych.

2) Stanowisko kierownika sekcji może być utworzone w szkole, w której jest zatrudnionych co najmniej 6 nauczycieli nauczających tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

3) Stanowisko kierownika wydziału może być utworzone w szkole, w której w ramach danego wydziału nie utworzono stanowiska kierownika sekcji.

4) Dyrektor szkoły może w ramach posiadanych środków finansowych, utworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  – po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistycznej jednostki nadzoru utworzonej na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 


Rada Pedagogiczna
§7

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą; Dyrektor i wszyscy nauczyciele Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły powołanym do realizowania jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 3. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin działalności Rady Pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)      zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

4)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

5)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

6)      opiniowanie organizacji  pracy  Szkoły w tym zwłaszcza tygodniowego  rozkładu zajęć  lekcyjnych i pozalekcyjnych;

7)      opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły;

8)      opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9)      opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

10)   przygotowanie projektu i uchwalanie zmiany Statutu;

11)  wykonywanie zadań Rady Szkoły w przypadku gdy Rada Szkoły nie została powołana.


Rada Rodziców
§8

 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§9

 

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

 

Samorząd Uczniowski
§10

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów Szkoły.
 2. Zasady działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, między innymi takich jak:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

 


Rozstrzyganie sporów
§12

 1. W razie zaistnienia sporów między organami Szkoły głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie Szkoły, Organy między sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygania.
 2. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu w formie, o której mowa w ust.1 organy mogą zwracać się, w zależności od rodzaju sporu, do organu prowadzącego Szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą o jego rozstrzygnięcie.
 3. Dopuszcza się możliwość powoływania komisji, w skład której wchodzi „rozjemca” zaakceptowany przez organy będące w sporze.
 4. Komisja, o której mowa w ust.3 po zapoznaniu się z istotą sporu ma prawo przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron. 


IV Nauczyciele inni pracownicy szkoły

                                                           §13                                                            

 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§14

 

 1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawcze oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:

1)      dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

2)      wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju psychicznego;

3)      bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów;

4)      udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie ich problemów;

5)      doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

6)      dbałość o bezpieczeństwo uczniów;

7)      dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;

8)      promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia.

 1. W sprawach wychowania i kształcenia dzieci nauczyciele powinni współpracować z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów.

§15

Do   zadań   i   obowiązków   pracowników   administracji   i   obsługi   należy   w   szcze-gólności   zadbanie i stworzenie odpowiednich warunków do pracy nauczycieli i uczniów


V Współpraca z rodzicami

§16

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele Szkoły współdziałają w sprawach kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.
 2. Rodzice współpracują ze Szkołą w oparciu o corocznie przygotowany Program Wychowawczo – Profilaktyczny.
 3. W ramach tej współpracy rodzice (prawni opiekunowie dzieci) mają prawo do:

1)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole;

2)      rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

3)      uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

§17

Szkoła organizuje spotkania z rodzicami co najmniej dwa razy w roku oraz w miarę potrzeb.

§18

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą kontaktować się w razie potrzeby z nauczycielami i Dyrektorem Szkoły w każdym czasie.

 

VI Organizacja pracy szkoły

§19

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.

§20

 

Tygodniowy   rozkład   obowiązkowych   i   nadobowiązkowych   zajęć   dydaktycznych,   wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji Szkoły ustala Dyrektor.

§21

Struktura organizacji nauczania w Szkole:

 1. Cykl sześcioletni – o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;
 2. Cykl czteroletni – o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

 §21

 

 1. Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w krótszym czasie, nie krótszym jednak niż 15 min, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania lekcji zbiorowej wynosi 45 minut.
 3. Czas trwania lekcji indywidualnej z przedmiotu głównego:

1)      klasa I-III cyklu 6-letniego wynosi 30 minut (2/3 godziny dydaktycznej);

2)       klasa IV-VI cyklu 6-letniego wynosi 45 minut;

3)      Klasa I-IV cyklu 4-letniego wynosi 45 minut.

 

§22

 

 1. Zasady zwiększania uczniom wymiaru zajęć z instrumentu głównego, zespołu instrumentalnego i zajęć indywidualnych.

 

 • Dla uczniów szczególnie uzdolnionych (ocena co najmniej bardzo dobra z danych zajęć), wymiar czasu z instrumentu głównego i zajęć indywidualnych niezależnie od działu, może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo.
 • Decyzję o zwiększeniu wymiaru czasu zajęć na dany rok szkolny podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodzica lub ucznia lub pełnoletniego ucznia po zaopiniowaniu przez nauczyciela przedmiotu głównego, z uwzględnieniem możliwości finansowych i kadrowych szkoły, w terminie do 30 września.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję w terminie późniejszym.

 §24

 

 1. Opiekę nad uczniem w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący lekcje.
 2. W wypadku, gdy uczniowie Szkoły uczestniczą w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, koncerty, audycje muzyczne) opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele Szkoły wyznaczeni przez Dyrektora, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo poszczególnych uczniów.
 3. Dyrektor i wszyscy pracownicy Szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 4. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.
 5. Uczniowie i nauczyciele maja prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi do celów samokształcenia i doskonalenia gry na instrumentach oraz wykonywania obowiązków służbowych.

§25

 

 1. Szkoła prowadzi wypożyczalnie instrumentów.
 2. Zasady wypożyczania instrumentów szkolnych określa odrębny regulamin.

 

§26

 

Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a Dyrektorem Szkoły.


VII. Wewnątrzszkolne zasady oceniania (WZO)
§27

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania oparte są na następujących zasadach :

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej oraz formułowania oceny;
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich rodziców,

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) ustalanie ocen klasyfikacji końcoworocznych i warunków ich poprawiania, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych,

4) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego;

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

– wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania

– sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

– warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Przekazanie uczniowi wymagań i zasad pracy powinno zostać po zapoznaniu z nimi opatrzone podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego w dzienniku lekcyjnym.

 1. Oceny są:

1) jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców,

2) wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym,

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić,

4) w przypadku ocen ustalonych przez komisję egzaminacyjną uzasadnienie oceny podejmuje przewodniczący komisji;

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych a decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor na podstawie opinii wystawionej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną.

§28

 

 1. Klasyfikowanie odbywa się według następujących zasad:

1)      klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z wyłączeniem zajęć, z których uczeń był zwolniony, co należy wpisać zamiast oceny;

2)      W szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne nie ustala się oceny z zachowania;

3)      klasyfikowanie uczniów przeprowadza się co najmniej dwa razy w każdym roku szkolnym;

4)      na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, z wyłączeniem przedmiotów, z których oceny będą ustalane w trybie egzaminów i wystawione przez komisje egzaminacyjne, a w sytuacji gdy uczniowi grozi niepromowanie lub skreślenie z listy uczniów poinformowanie rodziców na miesiąc przed końcem roku szkolnego.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne,

2)      stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,

3)      stopień dobry – 4 – oznacza, że spełnienie wymagań nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów z dalszym kształceniem,

4)      stopień dostateczny – 3 – oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia,

5)      stopień dopuszczający – 2 – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudnia a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,

6)      stopień niedostateczny -1 – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

 

 1. Oceny ustala się w następujący sposób:

1)      ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne;

2)      ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z przedmiotu instrument główny , obejmując klasy:

– klasy pierwsze nie podlegają wymogom egzaminacyjnym

-klasy II – V cyklu sześcioletniego i klasy II – III cyklu czteroletniego

– uczniowie klas VI cyklu sześcioletniego  i IV  cyklu czteroletniego podlegają dwuetapowemu egzaminowi końcowemu. Cześć pierwsza – egzamin techniczny, część druga – egzamin końcowy.

3)      w celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:

 1. a)      Dyrektor jako przewodniczący komisji,
 2. b)      nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
 3. c)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,

4)      przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych;

5)      z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję;

6)      terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły;

7)      w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu instrument główny przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły.
 6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, ostatnim w danym roku szkolnym, a w uzasadnionych przypadkach przed Radą Pedagogiczną rozpoczynającą następny rok szkolny.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.
 8. Uczeń otrzymuje promocje do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem przedmiotu instrument główny oraz kształcenie słuchu, z których musi uzyskać oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego.
 9. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna niepromująca może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 10. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.
 11. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń tylko z jednego przedmiotu, a w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej z dwóch przedmiotów.
 12. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły nie później jak w ostatnim tygodniu ferii letnich, przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny.
 13. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja w składzie;

1)      Dyrektor Szkoły – przewodniczący

2)      Nauczyciel uczący danego przedmiotu,

3)      Nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora.
 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 11 lub nie zdał egzaminu poprawkowego, podlega skreśleniu z listy uczniów chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
 4. W ciągu całego cyklu kształcenia w szkole uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
 5. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 


VIII. Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki

§29

 1. Uczeń ma prawo do:

1)      właściwego, zorganizowanego kształcenia;

2)      opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności;

3)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

4)       swobody wyrażania myśli i przekonań;

5)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6)      sprawiedliwiej, obiektywniej i jawniej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

7)       korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły, a w szczególności:

1)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; usprawiedliwiania, w określonym trybie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych. Uczeń lub jego rodzice zobowiązani są do usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od dnia zakończenia nieobecności.

2)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły; właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych i przerw między zajęciami.

3)      podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na instrumentach;

4)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;

5)      uczestnictwa w koncertach , konsultacjach i obowiązkowych przesłuchaniach organizowanych przez Szkołę i Centrum Edukacji Artystycznej.

6)     posiadania stroju koncertowego

7 )    dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów. W szczególności obowiązuje surowy zakaz picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz ich rozprowadzania .

8) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Uczeń ma obowiązek wyłączenia wszystkich własnych urządzeń elektronicznych podczas lekcji, chyba, że inaczej zdecyduje nauczyciel; uczeń nie ma prawa do fotografowania i nagrywania nauczyciela oraz kolegów bez ich zgody.

§30

 

Szkoła pełni funkcję opiekuńczą w stosunku do uczniów w sposób następujący:

 1. Podczas zajęć lekcyjnych w Szkole za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotów;
 2. Podczas koncertów i innych imprez organizowanych na terenie Szkoły, za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele organizujący koncert lub imprezę;
 3. Podczas koncertów i imprez poza szkolnych za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele organizujący koncert lub imprezę; w drodze do miejsca koncertu (imprezy) oraz po opuszczeniu miejsca koncertu (imprezy) za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice;
 4. Podczas wycieczek szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele organizujący wycieczkę.

§31

 

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, określają odrębne przepisy lokalne.

§32

 

Formami nagradzania uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywny udział w życiu artystycznym Szkoły są:

 1. Pochwała ustna na forum szkoły;
 2. Pochwała pisemna na tablicy ogłoszeń;
 3. List gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów);
 4. Nagroda rzeczowa;
 5. Promocja do następnej klasy lub ukończenie Szkoły z wyróżnieniem.

§33

Formami kar wobec uczniów Szkoły za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły są:

 1. Upomnienie lub nagana ustna przez Nauczyciela lub Dyrektora Szkoły;
 2. Upomnienie lub nagana pisemna przez Dyrektora Szkoły.

§34

 

Uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni od otrzymanego upomnienia do Rady Pedagogicznej.

§35

 

 1. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz w następujących przypadkach:

1)      szczególnie nagannego zachowania w Szkole i poza Szkołą;

2)      braku poprawy w postawie uczniowskiej po uzyskaniu upomnienia;

3)      rezygnacji ucznia z nauki w Szkole poprzez złożenie na piśmie oświadczenia w tym zakresie.

§36

 

 1. Nauczyciel przedmiotu pisemnie zawiadamia rodziców ucznia o ewentualnym zagrożeniu promocji na miesiąc przed planowaną konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej.
 2. W przypadku zagrożenia promocji ucznia nauczyciel przedmiotu oraz rodzice ustalają przedsięwzięcia mające na celu pomoc uczniowi.

 

 

IX Zasady rekrutacji

 §37

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają kwestionariusz.
 2. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności kandydatów i obejmują:

1)      sprawdzenie uzdolnień muzycznych;

2)      sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 1. Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:

1)      poczucia słuchu;

2)      poczucia rytmu;

3)      poczucia harmonii;

4)      pamięci muzycznej;

5)      wiedzy ogólnej.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

 

X Postanowienia końcowe
§38

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o pieczęciach urzędowych.
 2. Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową.

§39

 

Szkoła prowadzi i przechowuje kronikę Szkoły. Opiekę nad kroniką sprawuje bibliotekarz szkolny lub nauczyciel.

§40


Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§41

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§42

 

Zmiany Statutu dokonywane są uchwałami Rady Pedagogicznej.

 §43

 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przypisy.

 

 

 

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie w treści ujednoliconej

Uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 03.12.2018 roku.