Home »

 
 

O szkole

 

Szkoła Muzyczna I st. w Dynowie rozpoczyna działalność od 2 września 2013r.

Zadaniem Szkoły jest:

 1.  rozbudzenie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych;
 2.  umuzykalnienie oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki;
 3.  przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia;
 4. wychowanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury.
Szkoła zrealizuje zadania, o których mowa  poprzez:
 1.   prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, teoretycznych lekcji zbiorowych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
 2.  udział uczniów i nauczycieli w konkursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach i koncertach, konkursach i przeglądach;
 3.  współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej w zakresie organizacji koncertów, konkursów oraz innych imprez i projektów artystycznych;
 4. dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów.

Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:

 1. dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
 2. wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju psychicznego;
 3. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów;
 4. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie ich problemów;
 5. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
 6. dbałość o bezpieczeństwo uczniów;
 7. dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;
 8.  promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia.
W sprawach wychowania i kształcenia dzieci nauczyciele powinni współpracować z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów.